Return to the list    /    CK-NET Domestic Advisory Committee

CK-NET Domestic Advisory Committee


Chairman          Jianghua Chen

(Alphabetically) 

Menghua Chen

Fuping Fu

Detian   Li

Guisen   Li

Shaomei   Li

Xinling   Liang

Yunhua   Liao

Hongli   Lin

Jian Liu

Zhangsuo   Liu

Yingchun   Ma

Yonghui   Mao

Luying   Sun

Caili   Wang

Rong   Wang

Weiming   Wang

Wenke   Wang

Xiaoqin   Wang

Changying   Xing

Zuying   Xiong

Xudong   Xu

Dongmei   Xu

Xiangdong   Yang

Xiaoping   Yang

Fan Yi

Yan Zha

Aihua   Zhang

Chun   Zhang

Jinghong   Zhao

Qiaoling   Zhou