Return to the list    /    CK-NET Work Group

CK-NET Work Group

Secretary        Chao Yang

(Alphabetically)

Rui   Chen

Hong   Chu

Lanxia   Gan

Bixia   Gao

Yifang Jiang

Lili   Liu

Jianyan   Long

Ying   Shi

Zaiming   Su

Xiaoyu   Sun

Wen   Tang

Fang   Wang

Jinwei   Wang

Song   Wang

Dongliang   Zhang

Xinju   Zhao

Liren Zheng

Zhiye Zhou