Return to the list    /    CK-NET Executive Committee

CK-NET Executive Committee


Honorary Chairman       Qimin Zhan

Chairman                     Ming-Hui Zhao

Executive Chairman       Luxia Zhang

Vice Chairman              Li Zuo    Yue Wang    Feng Yu    Jie Ding    Haibo Wang